Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 1. Področje veljave
 2. Sklenitev pogodbe
 3. Pravica do odstopa od pogodbe
 4. Cene in pogoji plačila
 5. Pogoji dostave
 6. Pridržek lastninske pravice
 7. Jamstvo
 8. Odgovornost
 9. Unovčenje akcijskih bonov
 10. Veljavna zakonodaja
 11. Sodna pristojnost
 12. Kodeks ravnanja
 13. Alternativno reševanje sporov

1. Področje veljave

1.1 Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: "SPP") podjetja expondo GmbH (v nadaljevanju: "prodajalec") veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju: "stranka") sklene s prodajalcem ob nakupu blaga, prikazanega v spletni trgovini prodajalca. Lastni pogoji stranke nimajo veljave, razen če ni drugače dogovorjeno.

1.2 Potrošnik v smislu teh SPP je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel v namene, ki jih ne gre pripisati njeni službeni ali samostojni poklicni dejavnosti. Podjetnik v smislu teh SPP je fizična ali pravna oseba ali pravno sposobna osebna družba, ki sklene pravni posel v namene svoje trgovinske ali samostojne poklicne dejavnosti.

2. Sklenitev pogodbe

2.1 Vsebina spletne trgovine za prodajalca ne predstavlja nikakršnih zavezujočih ponudb, temveč služi oddaji zavezujočega naročila s strani stranke.

2.2 Stranka lahko opravi naročilo preko obrazca za naročilo v spletni trgovini prodajalca. Po izbiri blaga v košarico in sklenitvi naročila ter klikom na končni potrditveni gumb stranka sklene pravno zavezujočo pogodbo o naročilu blaga, dodanega v košarico. Poleg tega lahko stranka odda naročilo tudi preko telefona, faksa ter elektronske ali navadne pošte.

2.3 Prodajalec lahko sprejme naročilo v 5 dneh od oddaje naročila:

 • s potrdilom v pisni obliki (pismo, telefaks ali e-pošta), ali
 • z dostavo naročenega blaga stranki, ali
 • z zahtevkom plačila stranki po oddaji naročila.

V kolikor je izpolnjenih več izmed zgoraj naštetih možnosti, za čas sklenitve pogodbe velja datum prve izpolnjene možnosti. Rok za sprejem naročila začne teči dan po oddaji naročila stranke in se konča z iztekom petega dne po oddaji naročila. V kolikor prodajalec naročila stranke v tem obdobju ne sprejme, se to razume kot zavrnitev naročila, s čimer stranka ni več vezana na svojo izjavo o nameri.

2.4 Pri oddaji naročila preko spletne trgovine prodajalca le-ta shrani pogodbo in jo v pisni obliki (npr. po e-pošti, faksu ali pošti), skupaj s SPP, pošlje stranki. Poleg tega se pogodba shrani na spletni strani prodajalca in je stranki – v kolikor je pred oddajo naročilo ustvarila uporabniški račun – na voljo za vpogled preko uporabniškega računa.

2.5 Pred zavezujočo oddajo naročila preko spletne strani prodajalca lahko stranka preveri in po potrebi popravi navedene podatke. Učinkovit tehnični pripomoček pri tem je funkcija povečave prikaza strani, ki poenostavi preverjanje vnešenih podatkov. Stranka lahko v poteku elektronskega naročila spreminja podatke preko tipkovnice in miške vse dokler ne pritisne potrditvenega gumba za oddajo naročila.

2.6 Jezik za sklenitev pogodbe je izključno nemščina.

2.7 Naročanje in komunikacija s stranko poteka praviloma preko e-pošte in avtomatiziranega sistema za naročila. Stranka zagotavlja, da je v naročilu naveden e-poštni naslov pravilen ter, da ima dostop do e-pošte, ki jo prodajalec pošilja na naveden e-poštni naslov. V primeru uporabe spam-filtrov mora stranka zagotoviti nemoteno dostavo vsakršne e-pošte, poslane s strani prodajalca ali v naročilu pooblaščene tretje osebe.

3. Pravica do odstopa od pogodbe

3.1 Potrošniki imajo pravico do odstopa od pogodbe.

3.2 Dodatne informacije o pravici do odstopa od pogodbe so navedene v Pogojih za odstop od pogodbe na spletni strani prodajalca.

4. Cene in pogoji plačila

4.1 V kolikor ni navedeno drugače, se vse cene, navedene na spletni strani prodajalca, razumejo vključno z zakonsko določenim DDV-jem. Morebitni stroški dostave in poštnine so jasno ločeno navedeni v posameznih opisih artiklov.

4.2 Pri dostavi v države zunaj Evropske unije lahko v posameznih primerih nastanejo dodatni stroški, ki jih prodajalec ni dolžan kriti in jih mora prevzeti stranka. Sem sodijo npr. stroški kreditnih institucij (npr. provizije za nakazila ali menjavo valute) ali davek na uvoz. Ti stroški lahko nastopijo tudi v primeru, da dostava naročila poteka v državi Evropske unije, vendar stranka opravi plačilo v državi izven Evropske unije.

4.3 Stranka je seznanjena z načini plačila preko spletne trgovine prodajalca.

4.4 Pri plačilu z UPN-obrazcem je plačilo zapadlo takoj po sklenitvi pogodbe, v kolikor pogodbeni stranki nista določili drugega roka.

4.5 Pri izbiri plačila „PayPal“ se plačilo izvede preko ponudnika plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju: "PayPal"), v skladu s pogoji uporabe PayPal, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali – v kolikor stranka nima PayPal-računa – v skladu z veljavnimi pogoji plačila brez PayPal-računa, ki jih najdete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. Pogoji dostave

5.1 V kolikor ni drugače dogovorjeno, dostava blaga poteka na naslov za dostavo, naveden s strani stranke. Pri naročilu preko spletne trgovine je merodajen v naročilu naveden naslov za dostavo. Izjemoma je pri plačilu s PayPal merodajen naslov za dostavo, ki je v trenutku oddaje naročila naveden v PayPal-računu stranke.

5.2 Dostava večjih pošiljk poteka "do robnika", kar pomeni, da se blago odloži na najbližjem prostem mestu na naslovu, v kolikor ni drugače določeno ali dogovorjeno. Dostavljalec ni zavezan dostaviti blago v skladišče oz. delovni prostor stranke.

5.3 V kolikor ponudnik dostavnih storitev poslano blago zaradi neuspešne dostave pošlje nazaj prodajalcu, stroške neuspešne dostave nosi stranka. To ne velja, v kolikor stranka uspešno uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe; v kolikor okoliščine, ki so privedle do neuspešne dostave, niso nastale po krivdi stranke ali če je bila stranka začasno nezmožna sprejeti naročeno storitev, razen, če je prodajalec le-to v razumnem času vnaprej napovedal.

5.4 V kolikor stranka deluje kot podjetnik, se tveganje in odgovornost za morebitno izgubo blaga ali nastalo škodo pri prevozu prenese na stranko takoj, ko prodajalec preda blago dobavljalcu oz. ponudniku dostavnih storitev. Pri potrošnikih se tveganje in odgovornost za morebitno nastalo škodo prenese na stranko s predajo blaga stranki oz. pooblaščeni osebi. Izjemoma se pri potrošnikih odgovornost prenese na stranko takoj od predaji blaga dobavljalcu v primeru, da stranka za dostavo pooblasti lastnega ponudnika dostavnih storitev in o tem prodajalca ne obvesti predčasno.

5.5 Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru napačne ali neustrezne samostojne dostave oz. prevzema blaga. To velja le v primeru, da za neuspešno dostavo ni odgovoren prodajalec in da je le-ta s ponudnikom dostavnih storitev sklenil konkreten kritni posel. Prodajalec bo uporabil vse razumne napore za uspešno dobavo blaga. V primeru nerazpoložljivosti ali delne razpoložljivosti blaga se stranko o tem nemudoma obvesti in povrne morebitno plačilo.

5.6 Osebni prevzem blaga iz logističnih razlogov ni mogoč.

6. Pridržek lastninske pravice

6.1 Pri potrošnikih si prodajalec pridržuje lastništvo nad dostavljenim blagom do celotne poravnave kupnine.

6.2 Pri podjetnikih si prodajalec pridržuje lastništvo nad dostavljenim blagom do celotne poravnave vseh terjatev iz tekočega poslovnega razmerja.

6.3 Podjetniki imajo pravico do preprodaje pridržanega blaga tretji osebi v običajnem poslovnem prometu. Vse nastale terjatve do tretje osebe s tega naslova (vključno z DDV) stranka odstopa prodajalcu. Prenos terjatev velja ne glede na to, ali je bilo pridržano blago prodano tretji osebi brez predelave ali po predelavi. Stranka ostane pooblaščena za zbiranje terjatev tudi po odstopu terjatev prodajalcu. Pooblaščenost prodajalca za izterjavo terjatev ostaja nespremenjena. Prodajalec ne bo terjal terjatev v kolikor stranka poravna obveznosti do prodajalca; ne zamuja s plačilom in ne poda predloga za začetek stečajnega postopka.

7. Jamstvo

V primeru škode ali pomanjkljivosti kupljenega blaga veljajo zakonski predpisi o jamstvu. To ne velja v naslednjih primerih:

7.1 Pri podjetnikih

 • manjša napaka oz. pomanjkljivost ne utemeljuje upravičenosti do zahtevka za odpravo pomanjkljivosti;
 • določi prodajalec vrsto odprave napake oz. pomanjkljivosti;
 • rok zastaranja odškodninskih pravic pri novem blagu znaša eno leto od prenosa tveganja in odgovornosti;
 • so pravice in upravičenost do odprave napak pri nakupu rabljenih artiklov izključeni;
 • rok zastaranja ne začne ponovno teči, v kolikor je v okviru jamstva prišlo do zamenjave blaga.

7.2 Za potrošnike znaša rok zastaranja pravice do zahtevka za odpravo pomanjkljivosti 1 leto po dostavi blaga, z omejitvami v naslednji točki.

7.3 Zgoraj navedene omejitve jamstva in zastaralnega roka ne veljajo:

 • za blago, na katerem pride do napak ali pomanjkljivosti zaradi neprimerne uporabe s strani stranke;
 • za škodo z življenjskimi, telesnimi ali zdravstvenimi posledicami, nastalo zaradi namernega ali malomarnega kršenja dolžnosti prodajalca, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca;
 • za drugo škodo, ki temelji na namernem ali malomarnem kršenju dolžnosti prodajalca; zakonitega zastopnika ali pooblaščenca; kot tudi
 • v primeru, da prodajalec namerno zamolči napake oz. pomanjkljivosti.

7.4 Poleg tega za podjetnike velja, da roki zastaranja pravice do regresa v skladu z § 478 BGB (Nemški civilni zakonik) ostajajo nespremenjeni.

7.5 Če stranka deluje kot kupec v smislu § 1 HGB (Nemški trgovinski zakon), je stranka v skladu z § 377 HGB obvezana pregledati dostavljeno blago in obvestiti prodajalca o morebitnih pomanjkljivostih. V kolikor stranka ne izpolni obveznosti določenih v tem odstavku, se blago šteje kot odobreno.

7.6 Potrošniki dostavljeno blago z očitno škodo, nastalo pri transportu, reklamirajo pri dostavljavcu oz. ponudniku dostavnih storitev in o tem obvestijo prodajalca. Če stranka tega ne stori, nima to nobenega vpliva na njene zakonske ali pogodbene pravice.

8. Odgovornost

Prodajalec odgovarja za vse pogodbene in zakonske zahtevke za nadomestila in povračila, kot sledi:

8.1 Prodajalec je v celoti odgovoren iz kakršnegakoli pravnega razloga

 • pri namernih kršitvah ali kršitvah iz malomarnosti;
 • pri namernem ali malomarnem povzroženju življenjske, telesne ali zdravstvene škode;
 • na podlagi jamčenja garancije, v kolikor ni drugače določeno;
 • na podlagi obveznega jamstva v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

8.2 V primeru kršenja iz malomarnosti ene izmed bistvenih pogodbenih obveznosti prodajalca, se jamstvo omeji na tipično pogodbeno, predvidljivo škodo, razen če je v skladu z zgornjo točko zagotovljeno neomejeno varstvo. Bistvene pogodbene obveznosti so obveznosti, ki jih pogodba nalaga prodajalcu za izpolnitev pogodbe v skladu s predpisi. Stranka se lahko vedno zanaša na upoštevanje teh obveznosti s strani prodajalca.

8.3 V ostalih primerih je jamstvo prodajalca izključeno.

8.4 Zgornji predpisi o jamstvu veljajo tudi za zakonite zastopnike in pooblaščence prodajalca.

9. Unovčenje akcijskih kuponov

9.1 Kuponi, ki jih prodajalec brezplačno izda v promocijske namene z določeno veljavnostjo in jih ni mogoče kupiti (v nadaljevanju "promocijski kuponi"), se lahko unovči samo v spletni trgovini prodajalca do navedenega roka veljavnosti.

9.2 Promocijski kuponi so lahko unovčljivi samo z izbranimi artikli v kolikor je tovrstna omejitev navedena na kuponu.

9.3 Promocijske kupone se lahko unovči izključno pred oddajo naročila. Kupona se ne da naknadno unovčiti.

9.4 Na naročilo se lahko unovči samo en promocijski kupon.

9.5 Vrednost blaga mora znašati najmanj toliko kot vrednost promocijskega kupona. Morebiten preostanek vrednosti kupona prodajalec ne povrača.

9.6 V kolikor vrednost kupona na zadošča za celotno plačilo, se razlika lahko poravna z običajnimi načini plačila, ki so na voljo v spletni trgovini prodajalca.

9.7 Promocijskega kupona ni možno izplačati v gotovini.

9.8 V primeru, da stranka vrne kupljeno blago, za katero je koristila promocijski kupon, se vrednost kupona ne povrača.

9.9 Promocijski kupon je prenosljiv. Prodajalec na odgovarja v primeru unovčenja kupona s strani tretje osebe. To ne velja v primeru, da je prodajalec obveščen o nepooblaščeni ali nezakoniti uporabi kupona v lasti tretje osebe.

10. Veljavna zakonodaja

Za vsa pravna razmerja med pogodbenimi strankami velja Zakon Zvezne republike Nemčije, razen Pogodb o mednarodni prodaji blaga CISG. Za potrošnike to velja le v primeru, da stranka v državi, v kateri ima stalno prebivališče, ni zaščitena z obvezujočimi določili zakona te države.

11. Sodna pristojnost

Če stranka deluje kot trgovec ali pravna oseba javnega prava s sedežem na ozemlju Zvezne republike Nemčije, je izključna sodna pristojnost za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, sedež podjetja prodajalca. Če ima stranka sedež zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, je sedež podjetja prodajalca sodna pristojnost za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, če je pogodbo ali pravice, ki izhajajo iz pogodbe, mogoče pripisati poklicni dejavnosti stranke. Prodajalec ima v zgoraj navedenih primerih pravico kontaktirati sodišče na kraju sedeža stranke.

12. Kodeks poslovanja

 • Prodajalec se zavezuje pogojem sodelovanja v eCommerce-Initiative „Fairness im Handel“, ki so na voljo na http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
 • Prodajalec se zavezuje kriterijem kakovosti spletne trgovine za certifikat EHI, ki so na voljo na spletni strani EHI Retail Institute GmbH http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
 • Prodajalec se zavezuje kriterijem kakovosti "Trusted Shop", ki so na voljo na naslovu http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html.
 • Prodajalec se zavezuje kodeksu o varovanju osebnih podatkov instituta za računalniško pravo IITR GmbH, ki je na voljo na https://www.iitr.de/informationen/codex.html.

13. Alternativno reševanje sporov

13.1 Komisija Evropske unije nudi platformo za spletno reševanje sporov na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma služi kot osrednja točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupnih ali storitvenih pogodb s potrošnikom.

13.2 Prodajalec ni zavezan, niti ne izraža pripravljenosti za sodelovanje v postopku za reševanje spora pred poravnalnim organom.

Nazadnje ogledani